دسته بندی

آموزش

برای یاد گیری کامپیوتر منابع بسیار زیادی وجود دارد اما داشتن یک منبع که بر پایه تخصص و تجربه فعالیت بکند بسیار کم میباشد، از این رو تیم کهکشان کامپیوتر تصمیم به ارائه آموزش برای کاربران نموده است.